คาร์ทูเดย์ฟอรั่ม:::ประกาศขายสินค้า

หมวดหมู่ประกาศ => คอมพิวเตอร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: hagem100 ที่ กรกฎาคม 02, 2021, 03:25:31 PM

หัวข้อ: The Government Never Stops Doing Mind Control and Electronic Attacks on TIs
เริ่มหัวข้อโดย: hagem100 ที่ กรกฎาคม 02, 2021, 03:25:31 PM
The Government Never Stops Doing Mind Control and Electronic Attacks on TIs

http://elnbkieqkm.webstore.com/ (http://elnbkieqkm.webstore.com/)

(https://1.bp.blogspot.com/-rnXCx3Hb-fI/YN1fmdSMiJI/AAAAAAABJvU/eQ2q_ANDitI0sKSn9jvzbj2gdkHyHXKPwCLcBGAsYHQ/w400-h225/130%2B%25281%2529.jpg)

The Government Never Stops Doing Mind Control and Electronic Attacks on TIs

Many people wishfully believe that because our Government is stressed, or on sequester, or shut down with only essential personnel working, it cuts back on its mind control and electronic attack programs. Mind control and electronic attacks come from governments (ours and many others), corporations, criminal and terrorist organizations, and technically-adept individuals for many reasons. Our Government never shuts down, or even scales back, its mind control and electronic attack research and testing. Some say it even steps them up to better monitor and control people during bad times. Of course, when Government is viewed as weakened, all the other perps know they can more freely operate against Americans because law enforcement intended to detect non-Government perps is also weakened. Never forget that where government protection ends, YOU must do the rest to protect yourself.

FACTS & FALLACIES: INFRASONIC SIGNALS (e.g. BRAINWAVE SIGNALS)

BASED ON THE OPINIONS OF OUR RNM LAB.: Many TIs who contact us about Mind Control and Electronic Attack falsely believe that Infrasonic sounds cause mind control, because they read it Online from a scammer, or an armchair pseudo scientist, or an uniformed or misled TI. The fact is that while infrasonics can be used for some forms of electronic attack, it cannot be used for mind control electronic attacks. The very low bandwidth (BW)of infrasound means that it can carry very little mind control data or even control signals. However, infrasound can cause physical forms of electronic attack by causing micro-vibrations of internal organs and tissues, thus disrupting or even damaging them, thus resulting in such manifestations as general pain, nausea, vertigo, disorientation, dizziness, fainting, blood pressure spikes, loss of sleep, and even death (Note: We are not doctors). Nor can raw infrasonic sounds be pinpointed to individual TIs in a crowd. That's because infrasonic sound is omnidirectional so infrasonic sounds can't target individual TIs (Note: This physical property also makes infrasound much more difficult to jam and shield against), the converse being that the locations of infrasonic transmitters are very hard to pinpoint by TIs. However, since ultrasonics are highly directional, ultrasonics can be used to accurately target individual TIs in a crowd as its energy can be focused into a tight beam at a TI's brain or body, and conversely, ultrasonic transmitters can be pinpointed and jammed and shielded against. The false Infrasound-Causes-Mind-Control tale results because in mind control, infrasonic freqs (e.g. brainwave signals) and audio signals are often used to modulate ultrasonic carrier signals. When these modulated ultrasonic signals enter into the brain or body, they are decoupled from their ultrasonic carriers to then do their dirty little V2K-type manifestations. But when such modulated ultrasonic signals come into contact with and mix with ambient audio outside the body (e.g. environmental sounds such as voices, vehicles, animals, motors, construction) or contact delayed versions of themselves due to reflections (from nearby hard surfaces, sometimes resulting in tell-tale faint voices and other sounds coming from hard surfaces), sum and difference freqs may result (as well as from the decoupling of some of the modulating brainwave and audio sounds from the modulated ultrasonic signals due to such things as obstacles, dust, snow, rain, foilage, clothes or even distance). This process is very complex and little-understood. The difference freqs and decoupled freqs can easily be infrasonic and/or audio signals, thus misleading observers who do not understand mind control and electronic attack technologies to falsely believe that infrasonics cause mind control. By pinpointing ultrasonic transmitters and shielding and/or jamming out their ultrasonic carriers - which we can do for

Our Mind Control and Electronic Attack Countermeasure Devices Now Come With Advanced Transient Suppression

Many people these days, especially Online, claim to sell mind control and electronic attack countermeasures and detection devices. Clearly none of whom can match the relevant highly-specialized knowledge, experience, equipment, parts, specialized materials, tools and facilities of Lone Star Consulting, Inc. to actually be able to help mind control and electronic attack victims, and most of whom are clearly outright frauds. Further, we are the only ones we know of who now provide Advanced Transient Suppression Technology (ATST) in our mind control and electronic attack countermeasure devices. All electronic devices can be damaged or destroyed by common high-voltage transients from lightning and defective high-voltage equipment and power lines, electrical arcs and coronas, inductive kicks from high-voltage power interruptions, and static electric discharges. Also, based on what we know, mind control and electronic attack predators are increasingly resorting to directional high-pulse burst transmitters (pulse-type directed energy transmitters), possibly even EMP, to wipeout costly countermeasure devices deployed by mind control and electronic attack victims to protect themselves. Our unique countermeasure devices now come with our ATST protection against up to 1,500 watts of burst energy attack power (at no extra cost) to foil even the most highly dedicated wipeout attack tactics, as well as to help protect you from common forms of high-voltage transients.

Mindcontroll Sardinia Lab , INC

As research & supplier store with RNM,V2k,Sythetic Telepathy labatory ws produce variety staffs about shield/jammer devices that can solve all factors by professional solution researched devices for you.

Here our RNM & V2K Lab Store link

http://elnbkieqkm.webstore.com/ (http://elnbkieqkm.webstore.com/)

**********************************

El gobierno nunca deja de hacer control mental y ataques electrónicos a los TI

Muchas personas creen con ilusión que debido a que nuestro Gobierno está estresado, o secuestrado, o cerrado con solo el personal esencial trabajando, recorta sus programas de control mental y ataques electrónicos.  El control mental y los ataques electrónicos provienen de gobiernos (el nuestro y muchos otros), corporaciones, organizaciones criminales y terroristas e individuos técnicamente expertos por muchas razones.  Nuestro gobierno nunca cierra, ni siquiera reduce, su investigación y prueba de control mental y ataques electrónicos.  Algunos dicen que incluso los intensifica para monitorear y controlar mejor a las personas durante los malos tiempos.  Por supuesto, cuando se considera que el gobierno está debilitado, todos los demás delincuentes saben que pueden operar más libremente contra los estadounidenses porque la aplicación de la ley destinada a detectar delincuentes no gubernamentales también se debilita.  Nunca olvide que donde termina la protección del gobierno, USTED debe hacer el resto para protegerse.

HECHOS Y FALACIAS: SEÑALES INFRASÓNICAS (p. Ej., SEÑALES DE BRAINWAVE)

BASADO EN LAS OPINIONES DE NUESTRO RNM LAB .: Muchos TI que nos contactan sobre Control Mental y Ataque Electrónico creen falsamente que los sonidos infrasónicos causan control mental, porque lo leen en línea de un estafador, o un pseudo científico de sillón, o un uniformado o engañado.  TI.  El hecho es que si bien los infrasónicos se pueden usar para algunas formas de ataque electrónico, no se pueden usar para ataques electrónicos de control mental.  El muy bajo ancho de banda (BW) del infrasonido significa que puede transportar muy pocos datos de control mental o incluso señales de control.  Sin embargo, el infrasonido puede causar formas físicas de ataque electrónico al causar microvibraciones de órganos y tejidos internos, interrumpiéndolos o incluso dañándolos, dando lugar a manifestaciones como dolor generalizado, náuseas, vértigo, desorientación, mareos, desmayos, picos de presión arterial.  , pérdida de sueño e incluso la muerte (Nota: no somos médicos).  Tampoco se pueden señalar los sonidos infrasónicos en bruto a los TI individuales en una multitud.  Esto se debe a que el sonido infrasónico es omnidireccional, por lo que los sonidos infrasónicos no pueden apuntar a los TI individuales (Nota: esta propiedad física también hace que el infrasonido sea mucho más difícil de bloquear y proteger), lo contrario es que las ubicaciones de los transmisores infrasónicos son muy difíciles de identificar por parte de los TI.  .  Sin embargo, dado que los ultrasonidos son altamente direccionales, los ultrasonidos se pueden usar para apuntar con precisión a los TI individuales en una multitud, ya que su energía se puede enfocar en un haz estrecho en el cerebro o el

Our Mind Control and Electronic Attack Countermeasure Devices Now Come With Advanced Transient Suppression

Many people these days, especially Online, claim to sell mind control and electronic attack countermeasures and detection devices. Clearly none of whom can match the relevant highly-specialized knowledge, experience, equipment, parts, specialized materials, tools and facilities of Lone Star Consulting, Inc. to actually be able to help mind control and electronic attack victims, and most of whom are clearly outright frauds. Further, we are the only ones we know of who now provide Advanced Transient Suppression Technology (ATST) in our mind control and electronic attack countermeasure devices. All electronic devices can be damaged or destroyed by common high-voltage transients from lightning and defective high-voltage equipment and power lines, electrical arcs and coronas, inductive kicks from high-voltage power interruptions, and static electric discharges. Also, based on what we know, mind control and electronic attack predators are increasingly resorting to directional high-pulse burst transmitters (pulse-type directed energy transmitters), possibly even EMP, to wipeout costly countermeasure devices deployed by mind control and electronic attack victims to protect themselves. Our unique countermeasure devices now come with our ATST protection against up to 1,500 watts of burst energy attack power (at no extra cost) to foil even the most highly dedicated wipeout attack tactics, as well as to help protect you from common forms of high-voltage transients.

Mindcontroll Sardinia Lab, INC

Como tienda de investigación y proveedores con RNM, V2k, los laboratorios de telepatía sintética producen personal variado sobre dispositivos de protección / interferencia que pueden resolver todos los factores mediante dispositivos de investigación de soluciones profesionales para usted.

Aquí nuestro enlace RNM & V2K Lab Store

http://elnbkieqkm.webstore.com/ (http://elnbkieqkm.webstore.com/)

***********************

政府从未停止对 IT 的精神控制和电子攻击

许多人希望,因为我们的政府受到压力、被劫持或关闭,只有必要的人员在工作,所以它会削减其精神控制和电子攻击程序。 出于多种原因,精神控制和电子攻击来自政府(我们和许多其他人)、公司、犯罪和恐怖组织以及精通技术的个人。 我们的政府从不关闭甚至减少对精神控制和电子攻击的调查和测试。 有人说,这甚至会促使他们在不景气的时候更好地监控和控制人们。 当然,当你考虑到政府被削弱时,所有其他犯罪分子都知道他们可以更自由地对美国人采取行动,因为旨在侦查非政府犯罪分子的执法也被削弱了。 永远不要忘记,在政府保护结束的地方,您必须做剩下的事情来保护自己。

事实与谬论:次声信号(例如,脑波信号)

根据我们 RNM 实验室的意见:许多就精神控制和电子攻击与我们联系的 IT 错误地认为次声波会导致精神控制,因为他们是从骗子、伪扶手椅科学家、穿制服或受骗的人那里在线阅读的. 你。 事实是,虽然次声波可用于某些形式的电子攻击,但它们不能用于电子精神控制攻击。 次声的极低带宽 (BW) 意味着它可以携带非常少的精神控制数据甚至控制信号。 然而,次声可以通过引起内部器官和组织的微振动,中断甚至破坏它们,从而导致全身性疼痛、恶心、眩晕、定向障碍、头晕、昏厥、血压峰值等表现,从而引起物理形式的电子攻击。  ,失眠甚至死亡(注:我们不是医生)。 也不能将原始次声波单独挑出给人群中的单个 IT。 这是因为次声是全方位的,所以次声不能针对单个 TI(注意:这种物理特性也使得次声更难以阻挡和保护),相反的是,次声发射器的位置很难被 IT 识别.  . 然而,由于超声波具有高度定向性,因此超声波可用于精确定位人群中的单个 TI,因为它们的能量可以集中在 TI 大脑或身体上的窄波束中,相反,超声波发射器可以被识别和阻塞并受到保护。  Infrasound-Causes-Mind-Control 虚假故事的结果是因为在精神控制中,次声频率(例如脑波信号)和音频信号通常用于调制超声波载波信号。 当这些调制后的超声波信号进入大脑或身体时,它们会与超声波载体分离,然后进行类似 V2K 的肮脏小表现。 但是,当这种调制的超声波信号与身体外部的环境音频(例如,声音、车辆、动物、发动机、建筑等环境声音)或由于反射(来自靠近的表面,有时会导致从硬表面发出微弱的声音和其他声音),可能会产生和频和差频(以及由于障碍物、灰尘、雪等原因,一些调制脑波和调制超声波信号中的音频声音解耦、雨、树叶、衣服,甚至距离)。 这个过程非常复杂,而且知之甚少。 差频和解耦频率很容易成为次声和/或音频信号,误导不了解精神控制和电子攻击技术的观察者错误地认为次声会导致精神控制。 通过识别超声波发射器并保护和/或阻止它们的超声波载体(我们可以为您做),您还可以移除它们的次声和音频声音调制组件,从而阻止精神控制攻击。 让我们试着帮助你。

我们的精神控制设备和电子对抗现在配备了先进的瞬态抑制

现在很多人,尤其是网上的人,声称出售精神控制和电子攻击检测设备和对策。 显然,没有哪一项能与 Mindcontroll Sardinia Lab, INC 的高度专业化的知识、经验、设备、零件、特殊材料、工具和设施相媲美。 能够真正帮助电子和精神控制攻击的受害者,其中大部分显然是彻头彻尾的骗局。 此外,我们是目前所知的唯一一家在我们的精神控制设备和电子攻击对策中提供高级瞬态抑制技术 (ATST) 的公司。 所有电子设备都可能被闪电和故障高压电源线和设备、电弧和电冠、高压电源中断引起的感应踢以及静电放电引起的常见高压瞬变损坏或毁坏。 此外,据我们所知,精神控制掠夺者和电子攻击越来越多地转向高脉冲突发定向发射器(脉冲型定向能量发射器),甚至可能是 EMP,以取下昂贵的监控设备、精神控制和电子攻击受害者部署的对策。 保护自己。 我们独特的对抗设备现在配备了我们的 ATST 保护,可抵御高达 1,500 瓦的爆发能量攻击功率(无需额外费用),以阻止最专业的歼灭攻击策略,并帮助保护您免受常见方式的攻击。 电压瞬变。

Mindcontroll Sardinia Lab, INC

   
作为 RNM、V2k 的研究商店和供应商,Synthetic Telepathy Labs 在保护/干扰设备方面培养了各种各样的人员,可以通过专业的解决方案研究设备为您解决所有因素。

   
这里是我们的链接 RNM & V2K Lab Store

http://elnbkieqkm.webstore.com/ (http://elnbkieqkm.webstore.com/)

******************************

政府はITに対するマインドコントロールと電子攻撃を決して止めません

多くの人々は、私たちの政府がストレスを感じたり、乗っ取られたり、必要な人員だけが働いて閉鎖されたりするため、マインドコントロールと電子攻撃プログラムが削減されることを期待しています。 マインドコントロールと電子攻撃は、政府(私たちと他の多くの人々)、企業、犯罪組織、テロ組織、そして多くの理由で技術に精通した個人から来ています。 私たちの政府は、マインドコントロールと電子攻撃の調査とテストを閉鎖したり、削減したりすることはありません。 悪い時期に人々をよりよく監視し、制御するために彼らをさらに強化すると言う人もいます。 もちろん、政府が弱体化していることを考えると、他のすべての犯罪者は、非政府犯罪者を検出することを目的とした法執行機関も弱体化しているため、アメリカ人に対してより自由に行動できることを知っています。 政府の保護が終了したところで、あなたは自分自身を保護するために残りをしなければならないことを決して忘れないでください。

事実とファレス:超低周波音信号(例、ブレインウェーブ信号)

私たちのRNMラボの意見に基づく:マインドコントロールと電子攻撃について私たちに連絡する多くのITは、詐欺師、疑似アームチェアの科学者、または制服を着た、またはだまされた人からオンラインで読んだため、超低周波音がマインドコントロールを引き起こすと誤って信じています。 君は。 事実、インフラソニックはある種の電子攻撃には使用できますが、電子マインドコントロール攻撃には使用できません。 超低周波音の帯域幅(BW)が非常に低いということは、マインドコントロールデータや制御信号さえもほとんど運ぶことができないことを意味します。 しかし、超低周波音は、内臓や組織の微振動を引き起こし、それらを中断または損傷し、全身の痛み、吐き気、めまい、方向感覚の喪失、めまい、失神、血圧の急上昇などの症状を引き起こすことにより、物理的な形態の電子攻撃を引き起こす可能性があります。  、睡眠の喪失、さらには死(注:私たちは医者ではありません)。 また、生の超低周波音を群衆の中の個々のITに選び出すこともできません。 これは、超低周波音が全方向性であるため、超低周波音が個々のTIをターゲットにできないためです(注:この物理的特性により、超低周波音のブロックと保護がはるかに困難になります)。逆に、ITが超低周波音の送信機の場所を特定するのは非常に困難です。 。  。 ただし、超音波は指向性が高いため、超音波を使用して群集内の個々のTIを正確にターゲットにすることができます。これは、TIの脳または体の狭いビームにエネルギーを集中させることができ、逆に、超音波送信機を識別してブロックできるためです。から保護されています。 超低周波音-原因-マインド-マインドコントロールでは、超低周波音周波数(脳波信号など)とオーディオ信号が超音波搬送波信号の変調によく使用されるため、誤った話が発生します。 これらの変調された超音波信号が脳または体に入ると、超音波キャリアから切り離され、汚れた小さなV2Kのような症状を示します。 しかし、そのような変調された超音波信号が体外の周囲の音声(たとえば、音声、車両、動物、エンジン、構造などの周囲の音)または反射(近接する表面からの反射による遅延接触バージョン)と接触して混合すると、硬い表面から来るかすかな声やその他の音が現れることがあります)、周波数の合計と差が生じる可能性があります(また、障害物、ほこり、雪などのために、変調された脳波とオーディオ音の一部が変調された超音波信号から分離されます) 、雨、葉、衣類、さらには距離)。 このプロセスは非常に複雑で、よく理解されていません。 差周波数および分離周波数は、簡単に超低周波音および/またはオーディオ信号である可能性があり、マインドコントロールおよび電子攻撃技術を理解していないオブザーバーは、超低周波音がマインドコントロールを引き起こすと誤って信じています。 超音波送信機を識別し、超音波キャリアを保護および/またはブロックすることで、超低周波音および音声変調コンポーネントを削除して、マインドコントロール攻撃を阻止することもできます。 あなたを助けてみましょう。

私たちのマインドコントロールデバイスと電子的対抗策には、高度な過渡抑制が付属しています!

最近の多くの人々、特にオンラインでは、マインドコントロールと電子攻撃検出デバイスおよび対抗策を販売していると主張しています。 明らかに、Mindcontroll Sardinia Lab、INCの高度に専門化された知識、経験、機器、部品、特殊材料、ツール、および設備に匹敵するものはありません。 電子攻撃やマインドコントロール攻撃の被害者を本当に助けることができるようにすること。そのほとんどは明らかに完全な詐欺です。 さらに、マインドコントロールデバイスと電子攻撃対策でAdvanced Transient Suppression Technology(ATST)を提供していることを私たちが知っているのは私たちだけです。 すべての電子機器は、雷や故障した高電圧電力線および機器からの一般的な高電圧過渡現象、電気アークおよびクラウン、高電圧停電による誘導キック、および静的放電によって損傷または破壊される可能性があります。 さらに、私たちの知る限り、マインドコントロールの捕食者と電子攻撃は、高価な監視デバイスを停止するために、高パルスバースト指向性送信機(パルスタイプの指向性エネルギー送信機)、場合によってはEMPにますます目を向けています。マインドコントロールと電子攻撃の犠牲者によって展開された対策。 身を守るために。 当社独自の対抗手段には、最大1,500ワットのバーストエネルギー攻撃力に対するATST保護が付属しており(追加費用なし)、最も専用の消滅攻撃戦術さえも阻止し、一般的な方法からユーザーを保護します。 過渡電圧。

Mindcontroll Sardinia Lab、INC

Synthetic Telepathy Labsは、RNM、V2kのリサーチショップおよびベンダーとして、プロのソリューションリサーチデバイスによってすべての要因を解決できる保護/妨害デバイスに関するさまざまなスタッフを輩出しています。

こちらのリンクRNM&V2Kラボストア

http://elnbkieqkm.webstore.com/ (http://elnbkieqkm.webstore.com/)

******************************